Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl (“Regulamin”)

§1

Właścicielem sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl jest ANETA DĄBROWSKA SALON FRYZJERSKI “CASSIOPEIA” z siedzibą w Józefosławie (adres: Ogrodowa 16D 05-509 Józefosław, Polska), posiadająca NIP: 1132113210 („PrzystanekWłosy.pl”, lub “sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl”).

§2

Klientem sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl („Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Klientem sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). , jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

§3

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl umożliwia Klientom zapoznanie się z oferowanymi produktami, informacją handlową oraz umożliwia zakup produktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługi świadczone w ramach sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

a) wprowadzania i edycji danych

b) składania i konfigurowania zamówień

c) śledzenia zamówień

§4

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl dostępny jest pod adresem internetowym: https://przystanekwlosy.pl.

§5

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl świadczy usługi wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Regulamin sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl określa:

a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl,

b) wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl,

c) tryb postępowania reklamacyjnego,

d) zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

§7

Akceptacja Regulaminu sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia;

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl;

c) dane zawarte w wypełnionych przeze mnie formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z PrzystanekWłosy.pl w ramach sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl oraz realizacji przez PrzystanekWłosy.pl złożonego zamówienia;

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od PrzystanekWłosy.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl.

§8

Sklep Internetowy PrzystanekWłosy.pl nieodpłatnie i stale udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej https://przystanekwlosy.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

§9

Informacje i oferty prezentowane w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

§10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

§11

W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

§12

Do korzystania z usług sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl niezbędne są następujące wymagania techniczne:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu PrzystanekWłosy.pl nie ponosi odpowiedzialności,

c) posiadanie przez Klienta aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§13

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl tylko w sposób zgodny z Regulaminem, a także z dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. W szczególności zakazuje się:

a) posługiwania się błędnymi, oraz nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,

b) naruszania tajemnicy korespondencji,

c) naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane).

§14

Klient zobowiązany jest, aby informować administratora PrzystanekWłosy.pl o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, a także o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorstw), adresu poczty elektronicznej. Dane udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących. Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w wybranej przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl formie. Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

§15

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl umożliwia zakup produktów do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów, a także akcesoriów i produktów kosmetycznych.

§16

Klient sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl po wejściu na stronę http:/przystanekwlosy.pl/ uzyskuje możliwość zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją produktów oraz w ramach funkcji sklepu internetowego wyboru i składania zamówień w celu zakupu tych produktów.

§17

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl umożliwia Klientowi zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu, nazwy produktu, ceny oraz zamieszczenie zdjęć.

§18

Zakup produktów w ramach sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl może odbywać się z wykorzystaniem „koszyka” Klienta.

§19

Klient w celu zakupu produktów w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl, po zapoznaniu się z informacją handlową, wpisuje cyfrą lub wybiera dzięki przyciskom w kwadracie obok produktu ilość produktów, które chce zakupić i klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.

Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.

W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.

Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.

Niektóre produkty, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl mogą nie być dostępne w ramach usług sklepu internetowego, bądź zostały wysprzedane. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku.

Po kliknięciu w funkcji „Koszyk” opcji ”Przejdź do kasy” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularz zamówienia wymagające podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy oraz powinien wybrać metodę płatności. Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pI.

Po realizacji procedury powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.
W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na opcję „Kupuję i płacę”. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązujących u danego operatora płatności.

W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

Umowa sprzedaży produktów w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty za pobraniem, zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”.

W przypadku opcji płatności za pomocą operatora płatności, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany na dedykowana stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje operator płatności zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.

Umowa sprzedaży produktów w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl po zawarciu umowy sprzedaży produktów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego przy logowaniu potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

§20

Realizacja zamówienia Klienta rozpoczyna się najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym PrzystanekWłosy.pl.

Jeżeli sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że produkt będzie niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku, gdy sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl może zwolnić się z realizacji zamówienia również przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeśli nie zajdą okoliczności wymienione powyżej. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 14 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; sklep internetowy PryzstanekWłosy.pl poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.

Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej, sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy, jeśli jej warunki nie zostały wcześniej uzgodnione. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl drogą e-mail.

§21

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami art. 556 oraz art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działania sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl, a w szczególności reklamacje produktów, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: sklep@przystanekwlosy.pl. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta, sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu obsługa sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby rozpocząć procedurę reklamacyjną.

W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą ze sklepem internetowym PrzystanekWłosy.pl, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

§22

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności zamiast tego skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Do rozliczenia się sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl z Klientem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl, sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w przypadku wskazanym w art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), tj. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§23

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl danych, w tym danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między sklepem internetowym PrzystanekWłosy.pl a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedzibę), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych.

Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych.

Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych sklepowi internetowemu PrzystanekWłosy.pl danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować.

Po zakończeniu świadczenia usług sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl może przetwarzać te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem.

Administratorem danych osobowych jest ANETA DĄBROWSKA SALON FRYZJERSKI “CASSIOPEIA” z siedzibą w Józefosławie (adres: Ogrodowa 16D 05-509 Józefosław, Polska), która zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z art. 36 i następne wyżej wymienionej ustawy.

§24

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl dokłada wszelkich starań, by sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl w rozumieniu art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego PrzystanekWłosy.pl, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§25

Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.
Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.

Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.

W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła

§26

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

Sklep internetowy PrzystanekWłosy.pl może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego PrzystanekWłosy przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.